09.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

EfTEN Capital AS (registrikood 11505542, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kui EfTEN United Property Fund fondivalitseja kuulutab välja EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise.

Osakute pakkumine 

Fondivalitseja korraldab kuni 500 000 fondi osaku pakkumise kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis kooskõlas osakute avaliku pakkumise prospektiga. Pakkumine toimub vaheperioodide kaupa. Esimesel vaheperioodil, s.t 09.05.2022 kella 9.00-st (EET) kuni 20.05.2022 kell 11.00-ni (EET) fondivalitseja pakub ja fond emiteerib 460 000 pakutavat osakut. Seejuures on fondivalitsejal esimesel vaheperioodil õigus pakkumist suurendada 300 000 pakutava osaku võrra. Alates teisest vaheperioodist kuni pakkumisperioodi lõpuni, s.t alates 01.09.2022 vastavalt kalendrikuu esimese tööpäeva kell 9.00-st (EET) kuni viimase vaheperioodi viimase tööpäeva kella 11.00-ni (EET), pakub fondivalitseja ja fond emiteerib kokku kuni 40 000 pakutavat osakut, seejuures igal vaheperioodil maksimaalselt kuni 10 000 pakutavat osakut.

Fondil on ühte liiki osakud ja pakutavad osakud kuuluvad samasse liiki. Olemasolevaid osakuid pakkumise käigus ei müüda.  Märgitavate osakute miinimumarv on 1 ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Märkida saab täisarvu osakuid. Pakkumise käigus ei ole kellelgi õigusaktidest ega fondi tingimustest tulenevat eesõigust pakutavaid osakuid märkida ega mistahes teisi eeliseid või eriõigusi. Vaatamata eeltoodule võib fondivalitseja eelistada ülemärkimisel pakutavate osakute jaotamisel fondi seniseid investoreid, kelleks loetakse vastavale vaheperioodile eelneva kalendrikuu lõpu seisuga osakuomanikuna registrisse kantud investoreid.

Emiteeritavate osakute pakkumishind igal vaheperioodil on osaku eelmise kalendrikuu puhasväärtus. Fondivalitseja määrab ja avaldab börsiteatena ja oma veebilehel osaku puhasväärtuse aruandeperioodile (kalendrikuu) järgneva kalendrikuu viimasel tööpäeval.

Pakutavate osakute märkimine toimub üksnes Eestis Nasdaq CSD kontohaldurite kaudu. Pakkumises osalemiseks saab märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning pakkumises osaleja kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või maksmisele kuuluvad tasud.

Olulised kuupäevad:

09.05.2022 – Osakute avaliku pakkumise väljakuulutamine

09.05.2022 kell 9.00 (EET) – 30.12.2022 kell 11.00 (EET) Osakute avaliku pakkumise periood, arvestades seejuures, et pakkumine toimub vaheperioodide kaupa

09.05.2022 kell 9.00 (EET) – 20.05.2022 kell 11.00 (EET) – esimene vaheperiood

24.05.2022 – eeldatavalt otsustab fondivalitseja esimese vaheperioodi osakute jaotuse

26.05.2022 – esimese vaheperioodi väärtuspäev, millal osakud kantakse makse vastu investori väärtpaberikontole

31.05.2022 või sellele ligilähedane päev – eeldatav olemasolevate ja esimese vaheperioodi osakute noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Börsi fondiosakute nimekirjas)

Alates 01.09.2022 vastavalt kalendrikuu esimesel tööpäeval kell 9.00 (EET) kuni viimase vaheperioodi (detsember) viimase tööpäeva, s.o 30.12.2022 kell 11.00 (EET) – osakute pakkumise järgmised vaheperioodid.

Esimesele vaheperioodile järgnevate perioodide osakute pakkumisega seonduvad olulised kuupäevad avaldab fondivalitseja täiendavalt enne iga vastava vaheperioodi pakkumise algust.

Osakute noteerimise ja kauplemisele võtmine                                                                    

Fondivalitseja on esitanud taotluse kõikide olemasolevate ja pakutavate osakute noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi fondiosakute nimekirjas, mille osas Nasdaq Tallinna AS-i Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon on 03.05.2022 teinud tingimusliku otsuse ja mille osas Nasdaq Tallinn AS on avaldanud 03.05.2022 ka börsiteate. 

Prospekti kättesaadavus                                                                                                     

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt koos kokkuvõttega on kättesaadav fondivalitseja asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt aadressil https://eftenunitedpropertyfund.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil www.fi.ee. Prospekt on lisaks eelnevale lisatud ka käesoleva börsiteate manusesse.

Käesolev teade ei ole prospekt ega selle kokkuvõte. Enne EfTEN United Property Fund osakutesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

Kristjan Tamla

Jaeärisuuna juht

Tel. 655 9515

E-post: Kristjan.Tamla@eften.ee